Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

25.5.2018 astui voimaan tietosuoja-asetus, joka velvoittaa jokaisen yrityksen avaamaan asiakkailleen, kuinka säilyttää asiakkaan henkilötietoja asianmukaisesti. Myös sisustussuunnitelutyössä kerätään työn kannalta olennaisia tietoja, kuten asiakkaan osoite, puhelinnumero- sekä sähköpostitietoja.

Tämä on kevytyrittäjä HopeaSiipi Designin henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (DGPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.5.2018. Viimeisin muutos 3.6.2018.

1. Rekisterinpitäjä

SLP Group Oy (Y-tunnus: 2485076-3)
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki


2. Rekisterin käsittelijä

Marika Granlund, puh. 040 5665 117

marika.granlund@hopeasiipidesign.fi


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta

Rekisteriin kerätään suunnittelutyön kautta annettuja yksityishenkilöiden henkilötietoja, sekä yritysten y-tunnus, osoite-, laskutus-, ja tarvittavia henkilötietoja, jotta sisustussuunnittelutyö voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Yritykset ovat suunnittelupalvelun käytön osalta HopeaSiipi Designin asiakkaita.

Asiakkaan ja yritysten tietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon.

Asiakkaan antamat tiedot saattavat tapauskohtaisesti välittyä yhteistyökumppaneille, jolle asiakas on HopeaSiipi Designin kautta tehnyt tarjouspyynnön. HopeaSiipi Designin yhteistyökumppaneina voi olla etenkin rautakaupat ja kalustetoimittajat. Mahdollisista tarjouspyynnöistä tiedotetaan asiakasta aina erikseen.

HopeaSiipi Design laskuttaa asiakkaitaan laskutuspalvelu ukko.fi kautta.


4. Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään tarjouspyynnön yhteydessä luovuttamat yritys- / henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaalta pyydetään seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Osoitetiedot


5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas ottaa yhteyttä HopeaSiipi Designiin tarjouspyynnön yhteydessä. HopeaSiipi Design pyytää henkilötiedot puhelimitse, sähköpostilla tai www-lomakkeella lähetetyistä tarjouspyynnöistä. Tietoja tarkennetaan tarvittaessa tarjouskäynnin yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana.


6. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että kolmannen toimijan tarjoamien palveluiden yhteydessä hänen henkilötietonsa välitetään yhteistyökumppanille, jos kyse on esimerkiksi kalustetarjouspyynnöistä.

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoitetiedot

HopeaSiipi Design ei luovuta asiakkaan henkilökohtaisia tietoja muille kolmansille osapuolille kuin edellä mainituille yhteistyökumppaneille, joille asiakas on tehnyt toimeksiannon.

Edellä mainitun lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.


7. Henkilötietojen siirtäminen

HopeaSiipi Design saattaa käyttää palvelunsa tuottamiseen alihankkijoita, jotka ovat tietosuojalainsäädännön näkökulmasta ns. henkilötietojen käsittelijöitä. Asiakas voi olla yhteydessä rekisterin pitäjään tietosuojaa koskevien kysymysten osalta.

Asiakas suostuu, että hänen henkilötietonsa saadaan siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  Manuaalisesti ylläpidettäviä ja säilytettäviä aineistoja käsitellään luottamuksellisesti vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterin pitäjän on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Asiakas, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterin pitäjälle. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä SLP Group Oy:n asiakaspalveluun kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.

SLP Group Oy:n asiakaspalvelu sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@ukko.fi tai postitse:

SLP Group Oy / Tietosuoja
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki


10. Tiedon korjaaminen

Mikäli asiakas havaitsee esim. tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoisa on puutteita tai virheitä, on asiakkaalla oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.


11. Muut oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemiseen, täydentämiseen tai poistamiseen rekisteristä, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. 


12. Rekisteritietojen säilyttäminen ja poistaminen

Rekisteritietoja säilytetään enintään 10-vuotta. Työn luonne vaatii rekisterin säilyttämistä arkistossa, sillä tällöin vanhoihin suunnitelmiin palaaminen on mahdollista.

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä aikamääreen päättymisen jälkeen ja hävitetään asianmukaisesti.